Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Z każdym dniem nabierałem silniejszego przekonania, że "taka Ty" mogłaś zdarzyć się w moim życiu tylko raz.
— znalezione.
Obronie Ciebie przed tym co od dziecka znam na pamięć.
— Paluch - W każdej chwili. (via ordinary-world-of-ordinary-girl)
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
0005 6375 500
Reposted fromZircon Zircon viadancingwithaghost dancingwithaghost
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viaHeliaa Heliaa
8355 c283
4173 dce7
Reposted fromuniesienia uniesienia viamystolensoul mystolensoul
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viadeparter departer
8525 0876 500
Reposted fromhagis hagis viadeparter departer
Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadeparter departer
6652 3095 500
1459 28bb
Reposted fromNajada Najada viadeparter departer
4743 5fce 500
Reposted fromdivi divi viadeparter departer
Łatwo się wzruszam i wcale mi to nie przeszkadza. Ukrywanie uczuć to społeczna choroba.
— Aleksandra Lipczak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadeparter departer
3030 c878 500

M. Hłasko

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl